Over ons

 

BELEIDSPLAN

GRUBBENVORST VERENIGT

JUNI 2020

 

1. Inleiding

1.1. Historie Grubbenvorst Verenigt

In het voorjaar van 2019 hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen verenigingen in Grubbenvorst, begeleidt door Sport aan de Maas. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het initiatief ‘Grubbenvorst Verenigt’, waaraan in juni 2019 24 partners zich hebben geconformeerd. In maart 2020 is Grubbenvorst Verenigt officieel een stichting geworden.

1.2. Partners Grubbenvorst Verenigt

Bij de start van de samenwerking hebben 24 verenigingen/stichtingen (inmiddels 31) het 'convenant' ondertekend.

1.3. Missie van Grubbenvorst Verenigt

Grubbenvorst is een uniek dorp in Horst aan de Maas. Een dorp met 5.000 inwoners dat alles in huis heeft. Een bruisende en ondernemende gemeenschap, vitale verenigingen en evenementen voor jong en oud en een grote lokale organisatiekracht. Op het gebied van sport, cultuur en gastronomie heeft Grubbenvorst veel te bieden. Met een goede bereikbaarheid en ligging in combinatie met de vele voorzieningen en activiteiten is Grubbenvorst een dorp waar het fantastisch wonen, werken en leven is. Dat willen we behouden en liever nog verder uitbouwen.

Aan het goede leven in Grubbenvorst wordt in belangrijke mate bijgedragen door de vele verenigingen. Krachtige en vitale verenigingen die zorgen voor ontmoeting, prestatie, recreatie en ontspanning zijn essentieel voor een levendig Grubbenvorst. Voor een globaal overzicht van de activiteiten, klik hier.

Het verenigingsleven kent vele uitdagingen die invloed hebben op de vitaliteit. Aanwas van nieuwe leden, inzet van vrijwilligers, invulling van bestuursfuncties, financiën, accommodaties, veranderende behoeften. Onderwerpen waar verenigingen in meer of mindere mate mee te maken hebben. We hebben de overtuiging dat we samen de uitdagingen beter aankunnen, dan alleen. Samen komen we verder en zijn we in staat om de uitdagingen om te buigen in gezamenlijke ambities. Daar zijn we als ondernemende gemeenschap toe in staat!

We gaan Grubbenvorst verenigen en dat doen we samen! Samen gaan we ervoor zorgen dat de sterke positie van onze verenigingen behouden blijft en waar mogelijk verder uitgebouwd. Met behoud van identiteit. We gaan voor een duurzame samenwerking gericht op toekomstbestendigheid: Grubbenvorst Verenigt.

1.4. Doelen

In de statuten van Stichting Grubbenvorst Verenigt, voor de notaris verleden op 11 maart 2020, staat de volgende doelomschrijving:

 1. het bevorderen van een duurzame en toekomstbestendige samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en historie alsmede op sociaalmaatschappelijk vlak in Grubbenvorst tussen diverse organisaties, daaronder onder meer begrepen verenigingen en stichtingen;

 2. het bijdragen aan het behoud van de sterke positie en de eigen identiteit van de organisaties;

 3. het verrichten van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, maar de stichting beoogt niet het maken van winst;

 4. zij tracht dit doel te bereiken door de organisaties in Grubbenvorst te helpen bij en te adviseren over de werving van nieuwe (bestuurs)leden, financiële zaken, het verschaffen van accommodaties, het organiseren van vrijwilligershulp en al het andere te verrichten dat dienstbaar kan zijn aan het doel van de stichting. 

1.5. Beloningsbeleid

Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten 

1.6. Structuur Grubbenvorst Verenigt


Bestuur Stichting

- Roy Knelissen (voorzitter)

- Lilian Osther (secretaris)

- Jacques Geurts (penningmeester)

- Jos Wijnen (bestuurslid/procesbegeleiding)

 

Stuurgroep

- Roy Knelissen (voorzitter stichting)

- Lilian Osther (secretaris stichting)

- Jacques Geurts (penningmeester stichting)

- Jos Wijnen (bestuurslid/procesbegeleiding stichting)

- Joey Rutten (Sport aan de Maas/voorzitter a.i. werkgroep samenwerken)

- Robert Joosten (voorzitter werkgroep vernieuwen)

- Xander Boers (voorzitter werkgroep accommodatie)

- Kees Cligge (voorzitter werkgroep communicatie)

 

Werkgroepen

Samenwerken Vernieuwen Accommodatie Communicatie
Joey Rutten Robert Joosten Xander Broers Kees Cligge
Roel Asters Germy van de Ven Tijs Meewis Ankie van Schaik-Leijser
Petra van Dongen Lilian Osther Barry Peute Martijn Geurts
Will van Hegelsom Loes van der Sterren Piet Sanders Bram Martijn
Piet van Dreumel   Tom Vaessen  
Ruud Meijers      
Peter Relouw      

 

 

 

 

 

  

  

 

2. Strategie  


2.1. Wat willen we bereiken

Heel Grubbenvorst verenigt. Dat is ons droombeeld.

We willen dat iedere inwoner van Grubbenvorst een leven lang deelneemt aan het verenigingsleven. Iedereen doet mee en blijft meedoen. Grubbenvorst Verenigt brengt in ons droombeeld 5.000 mensen samen bij de vele verenigingen en wordt daarmee dé ontmoetingsplaats van Grubbenvorst.

We willen dat iedere vereniging mee gaat doen met Grubbenvorst Verenigt. Door samen te werken kunnen we de uitdagingen aan en zijn we beter in staat de kansen te benutten en ambities te verwezenlijken.

We willen naar een toekomstbestendig verenigingsleven in Grubbenvorst waarbij we op alle relevante onderwerpen en thema’s op zoek gaan naar de toegevoegde waarde van samen.

We richten het platform Grubbenvorst Verenigt op als spil tussen vraag en aanbod. Samen zetten we ons in om heel Grubbenvorst te verenigen en om alle verenigingen te faciliteren gericht op toekomstbestendigheid.

We spreken een aantal kernwaarden met elkaar af die gelden voor het platform Grubbenvorst Verenigt:


Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Iedere vereniging kan vrijwillig toetreden tot Grubbenvorst Verenigt. Toetreding is niet vrijblijvend. Deelnemers zetten zich actief in om de samenwerking vorm te geven, ideeën te versnellen en om projecten te realiseren.


Samen

Grubbenvorst Verenigt staat voor samen! We werken samen, maken elkaar beter en gaan anderen overtuigen om mee te doen. We vormen samen het verenigingshart van Grubbenvorst. In de uitvoering betekent samen minimaal twee verenigingen en maximaal alle deelnemende verenigingen.


Vertrouwen

We vertrouwen elkaar en zijn ervan overtuigd dat we met elkaar verder komen. Op basis van dit vertrouwen zijn we transparant, delen we kennis en expertise en durven we nieuwe stappen te zetten.


Duurzaam

We committeren ons om te gaan werken aan het duurzaam versterken van de verenigingen. We realiseren ons dat dit een proces is van lange termijn ambities en korte termijn successen.

 

2.2. Waar gaan we ons op richten (lange termijn)


Vernieuwend en samen organiseren

 • Binnen Grubbenvorst Verenigt werken we samen en maken we elkaar sterker. We gaan op zoek naar het optimale organisatiemodel en starten met het bundelen van verenigingstaken en volumevoordelen.


Projecten / ideeën:

 • Opzetten platform Grubbenvorst Verenigt
 • Opzetten ‘Verenigingsbureau’ (inkoop, secretariaat, administratie, financiën, vrijwilligers, programma’s etc.)


Centraal en multifunctioneel huisvesten

 • Door meer functies en activiteiten te clusteren streven we naar multifunctioneel gebruik van accommodaties. Waar mogelijk worden voorzieningen gecentraliseerd en de kwaliteit van de accommodaties verhoogd.


Projecten / ideeën:

 • Integraal sportief -en cultureel huisvestingsplan


Passend bieden en bereiken

 • We realiseren vernieuwend aanbod om zowel onze bestaande leden meer te bieden, maar ook nieuwe doelgroepen aan ons te kunnen binden.


Projecten / ideeën:

 • Kennismakingsprogramma scholen
 • Vernieuwende, flexibele en/of gecombineerde lidmaatschapsvormen
 • E-sports
 • Doorlopend seizoen
 • Sponsor event


Waarderend binden en boeien

 • De vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze verenigingen. We willen de vrijwilligers meer bieden, binden en boeien. En bovenal willen we onze vrijwilligers meer waarderen.


Projecten / ideeën:

 • Collectieve verenigingsavonden (AVG, VOG, Vertrouwenspersoon)
 • Vrijwilligers academie (cursussen, opleidingen etc.)
 • Vrijwilligers coördinatie
 • Dag van de vrijwilliger (waardering dag)
 • Jeugdige vrijwilligers opleiden


Trots vertellen en beleven

 • We hebben als verenigingen heel veel te bieden voor de inwoners van Grubbenvorst. Om de Grubbenvorster gemeenschap nog meer te verenigen willen we onze mooie verhalen met trots delen. Mooie verhalen inspireren anderen om het verenigingsleven te gaan beleven!


Projecten / ideeën:

 • Gezamenlijke website / social media
 • Centrale agenda / activiteitenkalender
 • Vereniging dag


2.3. Waar gaan we ons op richten (korte termijn)


In de zomervakantie

 • Bij elkaar brengen van de werkgroepen
 • Maken van actie en besluitenlijsten


Na de zomervakantie

 • Meeting plannen met alle partners
 • Bespreken/evalueren acties en besluiten
 • Aan de slag met de nieuwe acties en besluiten.

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.